کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته عمران(گرایش کارهای عمومی ساختمان)

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته کامپیوتر

 کاردانی پیوسته الکترونکنیک برق صنعتی

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته ساختمان (گرایش کارهای عمومی ساختمان)

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 

ارتباط با دانشگاه

 آدرس: خراسان شمالی - شهرستان جاجرم - میدان علم وصنعت - بالاتر از اداره کار و امور اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جاجرم

کدپستی:

تلفنها:32276600و6-32276065-058

فکس: