بعد از تکمیل نواقص پرونده مدارک زیر باید تحویل گردد

2 قطعه عکس 4*3 جدید

واریز بیست هزار تومان فیش (حتما 3 نسخه ای) به  شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

2عدد تمبر هزار تومانی از بانک ملی

ارتباط با دانشگاه

 آدرس: خراسان شمالی - شهرستان جاجرم - میدان علم وصنعت - بالاتر از اداره کار و امور اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جاجرم

کدپستی:

تلفنها:32276600و6-32276065-058

فکس: